KONTAKT

Po – Pia: 07:30 – 15:30

Donská 1, 058 01 Poprad
+421 918 570 828
info@lotosan.sk

Podmienky súťaží

Všeobecné pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

Štatút súťaže (ďalej len ,,štatút“)

1. Organizátor súťaže
(ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Róbert Mačák AQUATERM s.r.o.
Sídlo: Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá
IČO: 44204451
DIČ: 2022636198
Zapísaný v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20328/P
Kontaktný e-mail súťaže: marketing@lotosan.sk

2. Termín konania súťaže
Termín konkrétnej súťaže je riadne špecifikovaný v danom súťažnom príspevku na sociálnej sieti FACEBOOK alebo INSTAGRAM.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny profil na danej sociálnej sieti a splnila podmienky súťaže uvedené v danom súťažnom príspevku.

4. Účasť v súťaži a určenie výhercu
Súťažiaci sa do súťaže o výhry zapojí tak, že splní súťažnú úlohu v konkrétnom súťažnom príspevku na sociálnych sieťach. Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže je výherca vybraný žrebovaním alebo inak, podľa toto, ako je uvedené v danom súťažnom príspevku, spomedzi všetkých platne prihlásených účastníkov. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v komentároch po vyhlásení pod daným súťažným príspevkom na sociálnej sieti. Víťaz bude tiež priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť viac krát, ak v príspevku konkrétnej súťaže nie je uvedené inak. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

5. Výhra v súťaži
Výhrou v súťaži je jasne stanovená položka, ktorá je popisom alebo fotografiou opísaná ako VÝHRA v danom príspevku na sociálnej sieti.

6. Odovzdávanie výhry
Výhru si výherca môže, na základe dohody, vyzdvihnúť osobne, alebo mu ju Organizátor zašle na adresu. V prípade, že výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví o ňu záujem inak, stráca nárok na výhru. Ak výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a Organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. Ak sa Organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a Organizátor je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho, predĺžiť alebo inak otvoriť súťaž o danú výhru.

7. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje Organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré Organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaž a vyhodnotenia výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitý zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že Organizátor súťaže zverejní na sociálnej sieti FACEBOOK v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na týchto sociálnych sieťach.
8. Záverečné ustanovenia
Účasťou v súťaži účastník vyjadruje súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej sieti Facebook či Instagram.

Sociálna sieť Facebook v súťaži vždy figuruje iba ako komunikačný kanál medzi vyhlasovateľom súťaže a súťažiacim. Sociálna sieť Instagram v súťaži vždy figuruje iba ako komunikačný kanál medzi vyhlasovateľom súťaže a súťažiacim. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.